مشخصات نشــریه

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3340

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر یوسف ادیب

سردبیر

: دکتر امیرهوشنگ مهریار

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3341133 (0411)

نمابر

: 3356009 (0411)

تارگاه

: psychologyj.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک

: mstp@tabrizu.ac.ir

نشانی

: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله، کدپستی: 5166614776

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

236,320

دانلود یکساله

151,502