مشخصات نشــریه

پژوهشهای زراعی ایران

پژوهشهای زراعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهشهای زراعی ایران

صاحب امتیاز

: دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-1472

شاپا الکترونیک

: 2423-3978

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر پرویز رضوانی مقدم

سردبیر

: دکتر حمیدرضا خزاعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38804619 (051)

نمابر

: 38787430 (051)

تارگاه

: jm.um.ac.ir

پست الکترونیک

: cesc@.um.ac.ir

نشانی

: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

401,906

دانلود یکساله

240,788