مشخصات نشــریه

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

صاحب امتیاز

: انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5575

شاپا الکترونیک

: 2717-2287

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی خانیکی

سردبیر

: دکتر هادی خانیکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88338951

نمابر

: 88338951

تارگاه

: jcsc.iaocsc.ir

پست الکترونیک

: info@iaocsc.ir

نشانی

: تهران، جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، انتهای سالن

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

296,995

دانلود یکساله

153,956