مشخصات نشــریه

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران)

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران (انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران)

صاحب امتیاز

: دکتر حسن غفوری فرد

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-5810

شاپا الکترونیک

: 2676-6086

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مهندس مسعود حجت

سردبیر

: دکتر گئورک قره پتیان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 64543504 (021)

نمابر

: 66406469 (021)

تارگاه

: jiaeee.com

پست الکترونیک

: grptian@aut.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاک 39، ساختمان 55، طبقه دوم، کد پستی: 14158

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

610,823

دانلود یکساله

379,512