مشخصات نشــریه

آفات و بیماریهای گیاهی

آفات و بیماریهای گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

آفات و بیماریهای گیاهی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1026-5007

شاپا الکترونیک

: 1022-0924

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

سردبیر

: دکتر منصوره میرابوالفتحی

مدیر اجرایی

: دکتر منصوره میرابوالفتحی

تلفن

: 22406794 (021)

نمابر

: 22406794 (021)

تارگاه

: jaenph.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، اتوبان چمران، خیابان تابناک، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

527,442

دانلود یکساله

279,665

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID