مشخصات نشــریه

آفات و بیماریهای گیاهی

آفات و بیماریهای گیاهی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

آفات و بیماریهای گیاهی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1026-5007

شاپا الکترونیک

: 1022-0924

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

سردبیر

: دکتر منصوره میرابوالفتحی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22406794 (021)

نمابر

: 22406794 (021)

تارگاه

: www.iripp.ir

پست الکترونیک

: apenph@yahoo.com

نشانی

: تهران، اتوبان چمران، خیابان تابناک، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

710,870

دانلود یکساله

443,418