مشخصات نشــریه

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-0913

شاپا الکترونیک

: 2383-112X

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عادل جلیلی

سردبیر

: دکتر احمد جهان لتیباری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44787282-5 (021)

نمابر

: 44787216 (021)

تارگاه

: www.rifr-ac.ir

پست الکترونیک

: ijwpr@rifr-ac.ir

نشانی

: تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کد پستی: 1496813111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

210,710

دانلود یکساله

102,106