مشخصات نشــریه

تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات اقتصادی

صاحب امتیاز

: دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: اقتصاد

شاپا چاپی

: 0039-8969

شاپا الکترونیک

: 2588-6118

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی سوری

سردبیر

: دکتر جعفر عبادی

مدیر داخلی

: تیمور رحمانی

تلفن

: 88026419 (021)

نمابر

: 88632472 (021)

تارگاه

: jte.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: tahghighat@ut.ac.ir

نشانی

: تهران، خ کارگر شمالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نمایه

: اقتصاد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

521,551

دانلود یکساله

324,164