مشخصات نشــریه

مجله تحقیقات حقوقی

مجله تحقیقات حقوقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله تحقیقات حقوقی

صاحب امتیاز

: دانشگاه شهید بهشتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1024-0772

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر گودرز افتخار جهرمی

سردبیر

: دکتر امینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 29903040, 29903043 (021)

نمابر

: 22431761 (021)

تارگاه

: sbu.ac.ir

پست الکترونیک

: sa_najjar@yahoo.com

نشانی

: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، معاونت پژوهشی، دفتر مجله تحقیقات حقوقی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

337,082

دانلود یکساله

200,704