مشخصات نشــریه

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب (مطالعات فقه و اصول)

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب (مطالعات فقه و اصول)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب (مطالعات فقه و اصول)

صاحب امتیاز

: دانشگاه کردستان

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 4407-2676

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سهیلا رستمی

سردبیر

: دکتر سعید نظری توکلی

مدیر اجرایی

: دکتر سعید نظری توکلی

تلفن

: 33664600 (داخلی 2253)- (087)

نمابر

: 33664600 (داخلی 2253)- (087)

تارگاه

: mfu.uok.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان شماره 1، اتاق 211، کدپستی: 6617715175

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

16,230

دانلود یکساله

13,117