مشخصات نشــریه

دانشنامه های حقوقی

دانشنامه های حقوقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده حقوق و قانون ایران

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2717-2074

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد درویش زاده

سردبیر

: سید حسین صفایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 63877101 (021)

نمابر

: 63877102 (021)

تارگاه

: portal.lawmagazine.ir

پست الکترونیک

: info@lawmagazine.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی (رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران)، خیابان نظری ، پلاک 81، کدپستی:1314835165

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

129,281

دانلود یکساله

103,982