مشخصات نشــریه

دانشنامه های حقوقی

دانشنامه های حقوقی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده حقوق و قانون ایران

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: ۲۷۱۷-۲۰۷۴

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد درویش زاده

سردبیر

: سید حسین صفایی

مدیر اجرایی

: سید حسین صفایی

تلفن

: 63877101 (021)

نمابر

: 63877101 (021)

تارگاه

: portal.lawmagazine.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی (رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران)، خیابان نظری ، پلاک 81، کدپستی:1314835165

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

112,786

دانلود یکساله

81,329