مشخصات نشــریه

علوم و فناوری بذر ایران

علوم و فناوری بذر ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

علوم و فناوری بذر ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمي بذر ايران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-2646

شاپا الکترونیک

: 2588-4638

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد حسن عصاره

سردبیر

: رضا توکل افشاری

مدیر اجرایی

: رضا توکل افشاری

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: ijsst.areo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

26,212

دانلود یکساله

10,263

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID