مشخصات نشــریه

مطالعات ادبی متون اسلامی

مطالعات ادبی متون اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مطالعات ادبی متون اسلامی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2538-5704

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید علیرضا واسعی

سردبیر

: دکتر سید حسین سیدی

مدیر اجرایی

: دکتر سید حسین سیدی

تلفن

: 32218103 (051)

نمابر

: 32218103 (051)

تارگاه

: jrla.isca.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مشهد مقدس، چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی، پژوهشکده اسلام تمدنی، کدپستی: 9134683187

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

110,434

دانلود یکساله

31,956