مشخصات نشــریه

پژوهش های مدیریت در ایران

پژوهش های مدیریت در ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های مدیریت در ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربيت مدرس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-200x

شاپا الکترونیک

: 2588-5332

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر اصغر مشبکی

سردبیر

: دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی

: دکتر عادل آذر

تلفن

: (021) 82883623

نمابر

: (021) 82883623

تارگاه

: www.modares.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

155,993

دانلود یکساله

78,853

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID