مشخصات نشــریه

گوارش

گوارش

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گوارش

صاحب امتیاز

: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1560-7186

شاپا الکترونیک

: 2008-7578

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدحسین میرمجلسی

سردبیر

: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88335061-3 (021)

نمابر

: 88335061-3 (021)

تارگاه

: www.govaresh.org

پست الکترونیک

: govaresh@iagh.org

نشانی

: تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب مرکز قلب تهران، کوچه شهریور، شماره 13، واحد 1

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

2,822,531

دانلود یکساله

2,128,575