مشخصات نشــریه

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

صاحب امتیاز

: دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی-دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7586

شاپا الکترونیک

: 1735-7543

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی ناطق پور

سردبیر

: دکتر کورش هلاکویی نائینی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88989131 (021)

نمابر

: 88989131 (021)

تارگاه

: sjsph.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: sardabir@tums.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

533,030

دانلود یکساله

434,125