مشخصات نشــریه

یافته

یافته

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

یافته

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی لرستان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1563-0773

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن تیموری

سردبیر

: دکتر سهیلا اکبری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33120233 (066)

نمابر

: 33120172 (066)

تارگاه

: yafte.lums.ac.ir

پست الکترونیک

: yafteh.j@gmail.com

نشانی

: خرم آباد، کیلومتر 3 جاده خرم آباد - تهران، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده داروسازی، طبقه همکف، مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

852,939

دانلود یکساله

573,178