مشخصات نشــریه

پردازش سیگنال پیشرفته

پردازش سیگنال پیشرفته

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پردازش سیگنال پیشرفته

صاحب امتیاز

: دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-3397

شاپا الکترونیک

: 2676-3400

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سبلان دانشور

سردبیر

: دکتر محمدعلی طینتی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jasp.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تبریز، دانشگاه تبریز

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

4,832

دانلود یکساله

5,058