مشخصات نشــریه

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی بابل

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1561-4107

شاپا الکترونیک

: 2251-7170

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید مظفر ربیعی

سردبیر

: دکتر یداله زاهد پاشا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32194718 (011)

نمابر

: 32194718 (011)

تارگاه

: www.jbums.org

پست الکترونیک

: journalmubabol@gmail.com

نشانی

: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، کد پستی: 4717641367

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,388,669

دانلود یکساله

1,257,477