مشخصات نشــریه

علوم و صنایع غذایی ایران

علوم و صنایع غذایی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و صنایع غذایی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-8787

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ایرج شریفی آل آقا

سردبیر

: دکتر محمدحسین عزیزی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44780539 (021)

نمابر

: 44780539 (021)

تارگاه

: fsct.modares.ac.ir

پست الکترونیک

: FSCT@MODARES.AC.IR

نشانی

: تهران، گروه علوم و صنایع غذایی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

478,303

دانلود یکساله

330,637