مشخصات نشــریه

مکانیک سنگ

مکانیک سنگ

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مکانیک سنگ

صاحب امتیاز

: انجمن مکانیک سنگ ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر عبدالهادی قزوینیان

سردبیر

: دکتر کوروش شهریار

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88630482 (021)

نمابر

:

تارگاه

: journal.irsrm.net

پست الکترونیک

: info@journal.irsrm.net

نشانی

: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن مکانیک سنگ ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

4,198

دانلود یکساله

1,704