مشخصات نشــریه

تصویر سلامت

تصویر سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

تصویر سلامت

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-9058

شاپا الکترونیک

: 2423-6640

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر جعفر صادق تبریزی

سردبیر

: دکتر وحیده زارع گاوگانی

مدیر اجرایی

: دکتر وحیده زارع گاوگانی

تلفن

: 33346243 (041)

نمابر

: 33346243 (041)

تارگاه

: doh.tbzmed.ac.ir/fa

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تبریز، ما بین چهار راه آبرسان و فلکه دانشگاه، جنب هتل تبریز، انتهای کوچه پناهی، پلاک 14، طبقه سوم، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، کدپستی: 5165687386

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

112,547

دانلود یکساله

87,179

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID