مشخصات نشــریه

دین و سلامت

دین و سلامت

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دین و سلامت

صاحب امتیاز

: علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-5268

شاپا الکترونیک

: 2345-5276

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی اصغر زکوی

سردبیر

: دکتر شیرزاد غلامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33543615 (011)

نمابر

:

تارگاه

: jrh.mazums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: مازندران، ساری، کیلومتر 18، جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده پزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

43,203

دانلود یکساله

39,595