مشخصات نشــریه

مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)

مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی)

صاحب امتیاز

: انجمن انسان شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1375-2096

شاپا الکترونیک

: 2717-347x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: جلال الدین رفیع فر

سردبیر

: جلال الدین رفیع فر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117871 (021)

نمابر

: 88333778 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: asi.org@gmail.com

نشانی

: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، طبقه اول

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

60,317

دانلود یکساله

16,297