مشخصات نشــریه

پژوهش توانبخشی در پرستاری

پژوهش توانبخشی در پرستاری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش توانبخشی در پرستاری

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاری ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-434x

شاپا الکترونیک

: 2383-4358

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر کیان نوروزی

سردبیر

: دکتر مسعود فلاحی خشکناب

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66592535 - 021

نمابر

:

تارگاه

: ijrn.ir

پست الکترونیک

: info@ijrn.ir

نشانی

: تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

146,817

دانلود یکساله

163,303