مشخصات نشــریه

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی

صاحب امتیاز

: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: آب و خاک

شاپا چاپی

: 2476-4000

شاپا الکترونیک

: 2476-4019

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر فریبرز عباسی

سردبیر

: دکتر نادر عباسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32708359 (026)

نمابر

:

تارگاه

: idsre.areeo.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نمایه

: آب و خاک

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

25,082

دانلود یکساله

11,108