مشخصات نشــریه

رسوب شناسی کاربردی

رسوب شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

رسوب شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه بوعلی سینا همدان

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-147x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر بهروز رفیعی

سردبیر

: دکتر سعید خدابخش

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38381460 (081)

نمابر

: 38381460 (081)

تارگاه

: psj.basu.ac.ir

پست الکترونیک

: nfag@basu.ac.ir

نشانی

: ایران، همدان، خیابان مهدیه، بلوار شهید فهمیده، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا، کدپستی: 6517838695

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

17,382

دانلود یکساله

7,813