مشخصات نشــریه

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1680-2993

شاپا الکترونیک

: 2008-2363

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر قدسیه سیدی علوی

سردبیر

: دکتر منیره پورجواد

مدیر داخلی

:

تلفن

: 8525204 (0511)

نمابر

: 8525204 (0511)

پست الکترونیک

: journal.gyn.ir@mums.ac.ir

نشانی

: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله، کدپستی: 9137913316

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,575,099

دانلود یکساله

1,362,339