مشخصات نشــریه

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گنبد کاووس

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-6349

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی رئیسی

سردبیر

: دکتر رحمان پاتیمار

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33228882 (017)

نمابر

: 33228883 (017)

تارگاه

: jair.gonbad.ac.ir

پست الکترونیک

: ghec.jair@gmail.com

نشانی

: استان گلستان، گنبد کاووس، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبد کاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس، کدپستی: 99151-49717

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

187,288

دانلود یکساله

136,130