مشخصات نشــریه

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گنبد کاووس

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-6349

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی رئیسی

سردبیر

: دکتر رحمان پاتیمار

مدیر اجرایی

: دکتر رحمان پاتیمار

تلفن

: 33228882 (017)

نمابر

: 33228882 (017)

تارگاه

: jair.gonbad.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: استان گلستان، گنبد کاووس، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبد کاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس، کدپستی: 99151-49717

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

139,547

دانلود یکساله

76,594

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID