مشخصات نشــریه

معدن و محیط زیست

معدن و محیط زیست

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

معدن و محیط زیست

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی شاهرود

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8592

شاپا الکترونیک

: 2251-8606

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: دولتی اردجانی ف.

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3343507 (0273)

نمابر

: 3395509 (0273)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: IJMEI@SHAHROODUT.AC.IR

نشانی

: دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، کدپستی 3619995161، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

999,006

دانلود یکساله

1,043,013