مشخصات نشــریه

جغرافیا و توسعه فضای شهری

جغرافیا و توسعه فضای شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جغرافیا و توسعه فضای شهری

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3531

شاپا الکترونیک

: 2538-3299

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر براتعلی خاکپور

سردبیر

: دکتر محمدرحیم رهنما

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806724 -38805275 (051)

نمابر

: 38807060 (051)

تارگاه

: jgusd.um.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد، کدپستی: 9177948883، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

282,690

دانلود یکساله

118,639