مشخصات نشــریه

علم سنجی کاسپین

علم سنجی کاسپین

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علم سنجی کاسپین

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی بابل

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-4710

شاپا الکترونیک

: 2383-157x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مینا مطلب نژاد

سردبیر

: دکتر مهدی پورامیر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32194152-32196213 (011)

نمابر

: 32196213 (011)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

28,864

دانلود یکساله

16,594