مشخصات نشــریه

میکروب شناسی مواد غذایی

میکروب شناسی مواد غذایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

میکروب شناسی مواد غذایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-539x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی رئیسی

سردبیر

: دکتر ابراهیم رحیمی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: jfm.shahrekord.iau.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

84,116

دانلود یکساله

52,462