مشخصات نشــریه

پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی)

پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-8126

شاپا الکترونیک

: 2676-4504

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: سعید حسن زاده

سردبیر

: دکتر محمد خدایاری

مدیر اجرایی

: دکتر محمد خدایاری

تلفن

: 61117427 (021)

نمابر

: 61117427 (021)

تارگاه

: japr.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

85,705

دانلود یکساله

86,488

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID