مشخصات نشــریه

مجله علوم زراعی ایران

مجله علوم زراعی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله علوم زراعی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1562-5540

شاپا الکترونیک

: 2717-0527

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر بهزاد قره یاضی

سردبیر

: دکتر مسعود اصفهانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32755300 (026)

نمابر

: 32755300 (026)

تارگاه

: www.agrobreed.ir

پست الکترونیک

: agrobreedjournal@yahoo.com

نشانی

: کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

152,567

دانلود یکساله

65,420