مشخصات نشــریه

توسعه آبزی پروری (علوم زیستی)

توسعه آبزی پروری (علوم زیستی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توسعه آبزی پروری (علوم زیستی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-3545

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسین خارا

سردبیر

: دکتر شعبانعلی نظامی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 2222602 (0141)

نمابر

: 2222602 (0141)

تارگاه

:

پست الکترونیک

: aqudev.liau@yahoo.com

نشانی

: ایران، لاهیجان، خیابان کاشف شرقی، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی: 4416939515

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

68,473

دانلود یکساله

33,248