مشخصات نشــریه

مجله بین المللی امنیت اطلاعات

مجله بین المللی امنیت اطلاعات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله بین المللی امنیت اطلاعات

صاحب امتیاز

: انجمن رمز ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2045

شاپا الکترونیک

: 2008-3076

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

: م.ر. عارف

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66021150 (021)

نمابر

: 66021149 (021)

تارگاه

: isecure-journal.com

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان آزادی، غرب دانشگاه صنعتی شریف، کوچه شهید صادقی، پلاک 26، طبقه 4، واحد 16

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

1,186,059

دانلود یکساله

904,752