مشخصات نشــریه

تحقیقات تولیدات دامی

تحقیقات تولیدات دامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات تولیدات دامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه گیلان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0872

شاپا الکترونیک

: 2538-6107

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد روستایی علی مهر

سردبیر

: دکتر عبدالاحد شادپرور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33690439 (013)

نمابر

: 33690281 (013)

تارگاه

: research.guilan.ac.ir/ar

پست الکترونیک

: ar@guilan.ac.ir

نشانی

: گیلان، رشت، دانشکده کشاورزی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

29,898

دانلود یکساله

12,908