مشخصات نشــریه

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی آب

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم و مهندسی آب

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6905

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حیدرعلی کشکولی

سردبیر

: دکتر مهدی قمشی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 4490412 (0611)

نمابر

: 4490412 (0611)

پست الکترونیک

: wsej@khouzestan.srbiau.ac.ir

نشانی

: اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

8,242

دانلود یکساله

2,447