مشخصات نشــریه

بلورشناسی و کانی شناسی ایران

بلورشناسی و کانی شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

بلورشناسی و کانی شناسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1726-3689

شاپا الکترونیک

: 2588-4719

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ناصر تجبر

سردبیر

: دکتر ناصر تجبر

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38763647 (051)

نمابر

: 38763647 (051)

تارگاه

: ijcm.ir

پست الکترونیک

: crystal.miner90@gmail.com

نشانی

: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، دبیرخانه انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

312,560

دانلود یکساله

152,232