برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز, بهار 1385, دوره 23, شماره 1 (پياپي 46) (ويژه نامه زبان انگليسي و زبان شناسي)
 18 مقاله