نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هيدروژئومورفولوژي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  هيدروژئومورفولوژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  دکتربهروز ساری صراف
سردبیر:  دکترداود مختاری
:تارگاه  http://hyd.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  hydro.geomor@gmail.com
تلفن:  33392296 - 041
کد ISSN:  2383-3254
نوع نشریه:  فصلنامه