مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات تطبيقي فارسي و عربي
 1 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات تطبيقي فارسي و عربي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي
مديرمسئول:  غلامحسين غلامحسين زاده
سردبير:  غلامحسين غلامحسين زاده
تارگاه:  http://jcsfa-old.modares.ac.ir/
تلفن:  82884067 - 021
نوع نشريه:  فصلنامه