نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي
مدیرمسئول:  دكتر مهدي ناظمي اردكاني
سردبیر:  دكتر ناصر پورصادق
:تارگاه  http://issk.journals.sndu.ac.ir
تلفن:  27353323- 021
نمابر:  27352248- 021
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، بعد از بلوار هنگام، ضلغ شمالي بزرگراه، دانشگاه عالي دفاع ملي
نوع نشریه:  فصلنامه