نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت مخاطرات محيطي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت مخاطرات محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر مهدي زارع
سردبیر:  دكتر ابراهيم مقيمي
:تارگاه  https://jhsci.ut.ac.ir/
تلفن:  82084237 (021)
کد ISSN:  2423-415x
نوع نشریه:  فصلنامه