نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
مدیرمسئول:  محمد مهدي مردانشاهي
سردبیر:  حميد اميرنژاد
:تارگاه  jea.sanru.ac.irhttp://jea.sanru.ac.ir
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
صندوق پستی:  578
نشانی:  ايران، مازندران، ساري، كيلومتر 9 جاده دريا، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
کد ISSN:  2538-3426
نوع نشریه:  فصلنامه