نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت مالي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  چشم انداز مديريت مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دکتر محمد اسماعيل فدايي نژاد
سردبیر:  دکتر محمد اسماعيل فدايي نژادد
:تارگاه  https://jfmp.sbu.ac.ir/
رایانامه:  financial.management@sbu.ac.ir
تلفن:  29903136 - 021
نمابر:  22431664 - 021
نشانی:  اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، تهران، ايران
کد ISSN:  2645-4637
نوع نشریه:  فصلنامه