نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي عمران و محيط زيست (دانشكده فني)
 25 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي عمران و محيط زيست (دانشكده فني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشكده فني دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبیر:  دكتر محمدعلي كي نژاد
رایانامه:  OMRAN@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  3363377 (0411)
نمابر:  3342160 (0411)
نشانی:  ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده فني مهندسي عمران، دفتر نشريه، كدپستي: 16471-51666
نوع نشریه:  فصلنامه