مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات غلات
 4 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات غلات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  دكتر علي اعلمي
سردبير:  دكتر بابك ربيعي
تارگاه:  research.guilan.ac.ir/cr
رایانامه:  cerealresearch@guilan.ac.ir
تلفن:  33690439 (013)
نمابر:  33690281 (013)
صندوق پستي:  41635-1314
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه گيلان، دانشكده كشاورزي، كدپستي: 4188958643
كد ISSN:  2252-0163
نوع نشريه:  فصلنامه