نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كاوش نامه ادبيات تطبيقي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  كاوش نامه ادبيات تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه رازي كرمانشاه
مدیرمسئول:  دكتر تورج زيني وند
سردبیر:  دكتر تورج زيني وند
:تارگاه  jccl.razi.ac.irhttp://jccl.razi.ac.ir
رایانامه:  comparativeliterature90@yahoo.com
تلفن:  34283903 (083)
نمابر:  34283903 (083)
صندوق پستی:  6714414 - 941
نشانی:  کرمانشاه، باغ ابریشم، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازي، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیّات عربی، دفتر کاوشنامۀ ادبیّات تطبیقی
کد ISSN:  2228-7639
نوع نشریه:  فصلنامه