نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي و توسعه گردشگري
 28 دوره 
عنوان نشریه:  برنامه ريزي و توسعه گردشگري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دكتر صادق صالحي
سردبیر:  دكتر سعيد راسخي
:تارگاه  http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/
نشانی:  ايران، بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، كدپستي 9544747416
کد ISSN:  2322-309x
نوع نشریه:  فصلنامه